منتورها

ساراتی
نرم افزار یکپارچه مدیریت مدارس ساراتی
مسعود زبردست
09183750884
مشاهده

مشاورین

ساراتی
نرم افزار یکپارچه مدیریت مدارس ساراتی
مسعود زبردست
09183750884
مشاهده

داورها

دکتر محمد سالاری
مدیر آموزش کارآفرینی
مشاهده

مراکز نوآوری

ساراتی
نرم افزار یکپارچه مدیریت مدارس ساراتی
مسعود زبردست
09183750884
مشاهده

شتاب دهنده‌ها

ساراتی
نرم افزار یکپارچه مدیریت مدارس ساراتی
مسعود زبردست
09183750884
مشاهده